Savanti si societatea pentru solutii de mediu
Alegeti limba: English Russian
Despre noi | Activitatea noastra | Biblioteca | Proiecte |
Pagina principala

Noutati


 

 

Proiectul ”Activităţi de asigurare a durabilităţii pentru ecosistemele priacvatice in Zona Ramsar "Nistrul de Jos"”

Rezultatele Proiectului pentru perioada decembrie 2014 - martie 2017

Rezultat preconizat 1. Implementarea unor măsuri prioritare de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare cu apă în satele Popeasca şi Talmaza, asigurînd accesul egal la apă al femeilor şi bărbaţilor.

În baza tenderului a fost selectată organizaţia care a efectuat studiul de fezabilitate privind măsurile prioritare ce ţin de aprovizionarea cu apă în satele Popeasca şi Talmaza.
În s. Popeasca s-a confirmat că schimbarea rezervoarelor uzate de apă este prima prioritate pentru a stopa pierderile permanente de apă și costurile mari de întreținere. Alte priorități cuprind: reconstrucția rețelei de aprovizionare cu apă în partea centrală a satului (cca. 3 km lungime), elaborarea proiectului, construcția și extinderea sistemului de canalizare.
Studiul în s. Talmaza a identificat că construcția unei rețele noi de distribuție în sectorul central (5) este prima prioritate. Următoarele priorități sunt: reconstrucția rezervoarelor de apă în sectoarele 1,3 și 4; proiectul tehnic și construcția sistemelor de canalizare.
Rapoartele pentru ambele sate au indicat necesitatea instalării echipamentelor de control pentru consumul de apă și evaluarea costurilor ca măsuri prioritare.
Al doilea pas a fost demararea lucrărilor în Popeasca. Primăria Popeasca a co-finanțat cheltuielile de elaborare a proiectului tehnic pentru rezervoarele de apă.
În rezultatul activității a fost instalat un nou rezervor de apă cu capacitatea de 50 m3 şi unul de 25 m3. Totodată au fost efectuate lucrări de amenajare teritorială în jurul rezervoarelor de apă.

Astfel peste 2500 locuitori din s. Popeasca au acces la apă potabilă de o calitate mai bună, iar pierderile mari de apă au fost stopate. Populaţia locală şi-a exprimat în timpul întrunirilor locale recunoştinţa pentru faptul că calitatea apei s-a îmbunătăţit. Rezervoarele de apă au fost transmise în gestiunea autorităţii publice locale care este cointeresată ca sistemul să funcţioneze cât mai mult timp.

Tot in cadrul acestei activitati au demarat lucrarile de instalare a contoarelro individuale la gospodariile din sectorul "Centru" al s. Talmaza (r Stefan-Voda).

Locuitorii în gospodăriile cărora au fost instalate contoare de apă sunt satisfăcuţi că vor achita doar pentru ce vor consuma şi nu conform unor reguli neclare cum s-a făcut în trecut.

Rezultat preconizat 2. O parte vulnerabilă a teritoriului s. Cioburciu va fi protejată de pierderile cauzate de inundaţii. 

A fost selectată compania ce a elaborat proiectul tehnic al reconstrucției sistemului anti-viituri din s. Cioburciu ce va proteja o parte a satului de inundații. A fost încheiat un contract cu primăria Cioburciu de colaborare și asigurare a contribuției financiare pentru proiectare și lucrări.
A urmat un şir de coordonări cu instituţiile de stat al proiectului tehnic, dupa obtinerea tuturor permisiunilor necesare au demarat lucrarile de reconstrucţie a acestui sistem si curatare a canalului adiacent: curăţarea a trei sectoare a canalului de evacuare a apelor pluviale şi din canalul dintre ecluză şi fluviu, săparea a 3 camere de înnămolire pe canal, curăţarea ecluzei şi instalarea mecanismului funcţional. Toate lucrările au fost finisate. Deja în timpul viiturilor din mai 2016 s-a demonstrat ca acest sistem funcţionează şi inundările care de obicei aveau loc în acea perioadă în acest an nu au avut loc. Locuitorii s. Cioburciu din acea parte a satului au transmis o scrisoare de recunoştinţă în adresa SE BIOTICA şi ADA.

Rezultat preconizat 3. Prima boişte reglementată în Moldova va fi operaţională pe malul stîng al Nistrului şi a doua va fi planificată.

A fost selectată entitatea în baza tenderului ce a realizat lucrările de construire a ecluzelor pentru prima boiște. Astfel au fost construite 2 ecluze pe insula Turunciuc și au fost efectuate lucrările adiacente conform proiectului tehnic elaborat în cadrul proiectului anterior implementat de SE BIOTICA și finanțat de ADA. Suprafața boiștii variază de la cca. 4 ha pînă la 19 ha în dependență de nivelurile apei.
Totodată a fost selectat locul pentru a două boiște pe insula Kuța între brațurile Turunciucului în apropiere de s. Nezavertailovca în colaborare cu autoritatea de mediu a Transnistriei. A fost elaborată justificarea științifică-practică de către experții în hidrologie și ihtiologie pentru crearea acesteia. Suprafața propusă a boiștii este de cca. 50 ha și relieful în ansamblu este potrivit. In baza tuturor documentelor necesare au fost construite 2 ecluze pentru functionarea boistei. 

Rezultat preconizat 4. Capacitatea ecologică a zonei nucleu „Lunca Talmaza“ de importanţă internaţională şi a fîşiilor riverane de protecţie a apelor de pe malul stîng al Nistrului al Zonei Ramsar „Nistrul de Jos“ va fi îmbunătăţită.

Au fost pregătite hărțile de lucru (pentru sectoarele de pe terenurile comunale ale Talmazei și ale întreprinderii silvice Tighina ) pentru studiile de teren în Lunca Talmaza. În urma studiilor efectuate de experţi în silvicultură au fost elaborate recomandările pentru plantare.
Au fost alese terenurile ce urmează a fi împădurite atît pe malul drept cît şi pe cel stîng.
Au fost selectate entitățile pentru plantările pe malul drept și stîng al Nistrului în bază de tender. Pe malul stîîng s-au efectuat plantările (7 ha) pe insula Turunciuc, substituind plantaţiile degradate de lîngă rîu. Compoziția de specii pentru plantare a cuprins plop alb, salcie, frasin, ulm, vișin turcesc și arbuști.
Pe malul drept a fost pregătit solul pentru plantare pe întreaga suprafață a fi plantată în Lunca Talmaza – 14,4 ha în patru parcele. 1 ha au fost plantate în primăvara anului 2016 cu stejar şi frasin, în toamna 2016 au fost plantate 3,8 ha cu salcie, 2 ha cu plop şi ulm, 7 ha  cu frasin, iar stejarul va fi plantat mai tîrziu.

Rezultat preconizat 5. Creşterea gradului de conştientizare şi de informare privind consolidarea managementului Zonei Rasmar „Nistrul de Jos“ va fi îmbunătăţită printre persoanele de decizie şi publicul larg (femei şi bărbaţi)

Au fost elaborate bannere cu schema de zonare a Zonei Ramsar şi explicaţii şi au fost transmise în primăriile satelor din Zona Ramsar. Au fost editate 4 buclete despre scopurile şi activităţile proiectului, despre rezultatele obţinute ale proiectului, privind susţinerea din partea religiei a protecţiei mediului, privind unele întrebări şi răspunsuri ce ţin de dezvoltarea unei zone Ramsar. Totodată a fost elaborată o broşură privind necesităţile consolidării administrării Zonei Ramsar „Nistrul de Jos”. Au mai fost scrise articole în ziarul local „Prierul” şi un articol în „Economiceskoie obozrenie”.

Echipa de sociologi au efectuat interviurile și focus-grupurile în 6 sate (preponderent din r. Ștefan-Vodă) pe parcursul perioadei iulie-august 2015 pentru a identifica nivelul de cunoştinţe ale populaţiei în ceea ce priveşte Zona Ramsar şi administrarea acesteia, precum şi aşteptările populaţiei de la dezvoltarea ei, inclusiv prin crearea uni parc naţional în regiune.
Textul raportului sociologic poate fi gasit AICI.

Principalele concluzii ale studiului sunt:

 • Populația din satele din regiunea Nistrului de Jos nu este informată suficient cu privire la Zona Ramsar și crearea parcului național ”Nistrul de Jos” și nu știu ce presupune aceasta;
 • Persoanele social active care interacționează frecvent cu autoritățile publice sunt cele mai informate despre intenția de a crea Parcul Național, dar nu cunosc detalii.
 • Primarii care au deținut mai multe mandate și persoanele ce colaborează cu BIOTICA în diferite proiecte sunt categoria cea mai bine informată în acest sens.
 • Cunoştinţele deţinute de către populaţie referitor la Parcul Naţional sunt fragmentare şi sporadice.
 • Deși cunoștințele sunt sumare, sunt şi contradictorii, oscilând între două extremităţi: Parcul Național este de a proteja flora și fauna în favoarea persoanelor în zona, sau Parcul este de a interzice accesul populației din zonă.
 • Femeile social active posedă cunoștințe în ceea ce privește Parcul Național, dar acestea nu sunt suficiente, in timp ce femelele pasive social nu au nici o informație.
 • Bărbații social activi dispun de suficiente informații, deși acestea nu sunt complete în timp ce bărbații pasiv social au unele informații obținute în mod informal.
 • Femeile au viziuni mai romantice cu privire la Parcul Național în timp ce bărbații au o viziune pragmatică: femeile percep Parcul ca o zonă să scape de rutina de zi cu zi, bărbații se uită l a aceasta mai degrabă ca la o oportunitate de a câștiga; femeile asociază Parcul cu grădini publice, în timp ce bărbații - cu furnizarea de servicii de agrement.
 • Din punct de vedere gender nu s-a remarcat vreo tendinţă spre anumite tipuri de atitudini specifice unui gen, majoritatea femeilor aderă la atitudinile manifestate de alte persoane care, în concepţia lor, deţin mai multe cunoştinţe despre subiectul sau problema în cauză, de obicei bărbați.
 • Oamenii nu au încredere în autoritățile centrale în timp ce autoritățile locale se bucură de mai multă încredere.
 • Oamenii care doresc crearea Parcului Național: bărbați - aproximativ 47%, femei - 29%; oameni care sunt împotriva Parcul Național sau care nu pot să-și exprime dorința lor: bărbați - circa 9%, femei - 15%.

Echipa de sociologi a remarcat niște obstacole (preponderent din cauza neînțelegerii din partea populației), așteptările oamenilor și ale autorităților, fermierilor și business-ului, precum și mijloacele de diseminare a informației preferabile pentru populație. În baza acestora echipa a elaborat niște recomandări privind creșterea nivelului de conștientizare, comunicare și implicarea populației (cca. 51% de bărbați și 44 de femei vor să participe la crearea Parcului Național ”Nistrul de Jos”).

.Prezentarea raportului sociologic


În perioada decembrie 2014 – decembrie 2015 activitățile proiectului au fost îndeplinite conform graficului de lucru aprobat de donator fără devieri și în volumul planificat.

 


Proiectul „Programul ENPI FLEG II în Moldova: Evaluarea veniturilor ratate de la practicile forestiere nedurabile din Republica Moldova”

În cadrul acestui proiect cu asistenţa financiare a Băncii Mondiale, Societatea Ecologică „BIOTICA” a avut ca scop efectuarea estimării costurilor economice ale pierderilor de la tăierile ilicite şi braconajului în ecosistemele silvice ale Republicii Moldova şi de a oferi date reale privind aceste fenomene, inclusiv tendinţele pentru principalele regiuni ale ţării, precum şi formularea recomandărilor privind reviziunile tehnice ale procesului de recoltare și ale cadrului de reglementări, în scopul reducerii activităților ilegale în  fondul forestier.


Concluziile acestui studiu şi recomandările (proiect) pot fi găsite aici.
Proiectul ”Activităţi de asigurare a durabilităţii pentru ecosistemele priacvatice in Zona Ramsar "Nistrul de Jos"”

"În decembrie 2014 SE BIOTICA a demarat implementarea proiectului ”Activităţi de asigurare a durabilităţii pentru ecosistemele priacvatice in Zona Ramsar "Nistrul de Jos"” cu suportul generos al Agentiei Austriece pentru Dezvoltare. Acesta este o continuitate a proiectului ” “Îmbunătăţirea managementului resurselor acvatice şi protecţia ecosistemelor priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”” la fel finantat de ADC.
Proiectul ”Activităţi de asigurare a durabilităţii pentru ecosistemele priacvatice in Zona Ramsar "Nistrul de Jos"” va fi implementat în perioada decembrie 2014 – noiembrie 2017 și are ca obiectiv de a aduce un aport la managementul apelor pentru atenuarea riscurilor de mediu, aplicînd abordarea serviciilor ecosistemice în conformitate cu Strategia de alimentare cu apă şi sanatitaţie şi Programul naţional privind constituirea reţelei ecologice naţionale.

Pe 15 februarie a avut loc ceremonia de lansare a proiectului in incinta Ministerului Mediului unde au fost invitati reprezentanti ai autoritatilor central si locale, institutii relevante, ONG-uri si business.


Proiectul va fi implementat în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, inclusiv în partea transnistreană. În cadrul proiectului se preconizează determinarea măsurilor prioritare necesare și realizarea unora dintre ele pentru rezolvarea problemelor din cadrul sistemelor de aprovizionare cu apă în satele Popeasca și Talmaza din Zona Ramsar „Nistrul de Jos”. Proiectul va soluţiona și problema protejării unei părți din s. Cioburciu, care este afectată periodic de inundații: va fi reconstruit un sistem anti-inundații. Crearea unei boişte reglementate pe malul stîng al Nistrului se va executa ca o activitate pionier în regiune, totodată va fi evaluată posibilitatea creării celei de a doua boişte. Vor fi efectuate lucrări de împădurire în zonele valoroase din Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, precum şi în fîşiile riverane de protecţie a apelor (15-18 ha). Un studiu sociologic și de sensibilizare se va face în favoarea consolidării managementului Zonei Ramsar „Nistrul de Jos și crearea unui parc național; în baza acestei activități vor fi organizate 5 seminare cu părțile interesate, mai multe întâlniri cu focus grupurile din cadrul studiului sociologic, dezvoltarea capacităților autorităților locale în domeniul utilizării apei și problemelor de protecție a apelor și o campanie de informare care va asigura vizibilitatea proiectului şi  ADC.

Rezultatele preconizate:
Rezultat preconizat 1. Implementarea unor măsuri prioritare de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare cu apă în satele Popeasca şi Talmaza, asigurînd accesul egal la apă al femeilor şi bărbaţilor.
Rezultat preconizat 2. O parte vulnerabilă a teritoriului s. Cioburciu va fi protejată de pierderile cauzate de inundaţii. 
Rezultat preconizat 3. Prima boişte reglementată în Moldova va fi operaţională pe malul stîng al Nistrului şi a doua va fi planificată.
Rezultat preconizat 4. Capacitatea ecologică a zonei nucleu „Lunca Talmaza“ de importanţă internaţională şi a fîşiilor riverane de protecţie a apelor de pe malul stîng al Nistrului al Zonei Ramsar „Nistrul de Jos“ va fi îmbunătăţită.
Rezultat preconizat 5. Creşterea gradului de conştientizare şi de informare privind consolidarea managementului Zonei Rasmar „Nistrul de Jos“ va fi îmbunătăţită printre persoanele de decizie şi publicul larg (femei şi bărbaţi)


Proiectul “Îmbunătăţirea managementului resurselor acvatice şi protecţia ecosistemelor priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos””

Pe parcursul perioadei decembrie 2012 - noiembrie 2014 a fost implementat proiectul “Îmbunătăţirea managementului resurselor acvatice şi protecţia ecosistemelor priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos” cu suportuk financiar al Agentiei Austriece pentru Dezvoltare. Scopul proiectului a fost de a aduce un aport la managementul apelor, atenuînd riscurile ecologice şi contribuind la dezvoltarea durabilă şi aplicarea abordării serviciilor ecosistemice în aria protejată Ramsar “Nistrul de Jos”.

Unul dintre rezultatele proiectului a fost instalarea unui echipament hidrotehnic de gestionare a apelor în Lunca Talmaza. Astfel în iulie 2014 în lunca Talmazei pe teritoriul s. Cioburciu a fost finisată construcţia primei ecluze de la declararea independenţei Republicii Moldova. Scopul construcţiei ecluzei este menţinerea nivelului apei pentru protecţia ecosistemelor şi biodiversităţii din lunca Talmaza, în caz de secetă sau inundaţii îndelungate. Pentru gestionarea ecluzei a fost elaborată şi transmisă instrucțiunea privind exploatarea tehnică a ecluzei din sectorul ”Lunca Talmaza”  (aprobată de Ministerul Mediului).
Un alt rezultat important pentru regiune a fost îmbunătăţirea sistemului de aprovizionare cu apă în s. Talmaza. A fost construit rezervorul cu o capacitate de 100 m.c. în locul celui vechi care nu asigura o presiune corespunzătoare şi un volum necesar pentru a face faţă necesităţilor populaţiei din sectorul Centru al s. Talmaza. Pe lîngă aceasta au fost efectuate lucrări de curăţare a sondei ce aprovizionează cu apă rezervorul. Totodată au fost efectuate lucrări de amenajare a teritoriului în jurul sondei şi a rezervorului şi au fost instalaţi cîte doi piloni cu baterii solare ce asigură o iluminare autonomă.
Un alt rezultat al proiectului a fost contribuirea la îmbunătăţirea integrităţii şi capacităţii funcţionale a perdelelor de protecţie a apelor Nistrului în limitele zonei Ramsar.. Astfel în total pe parcursul anilor 2013 şi 2014  au fost efectuate lucrări de îmbunătăţire a perdelelor forestiere sau de plantare unde acestea lipseau pe o suprafaţă totală de 23 ha pe malul drept, inclusiv 6,9 ha din Lunca Talmaza şi de 11,3 ha pe malul stîng al Nistrului.
Tot în cadrul proiectului au fost organizate cîteva seminare în domeniul legislaţiei de mediu, a fost elaborat şi distribuit îndrumarul privind legislația de mediu, inclusiv cea legată de gestionarea resurselor acvatice ce încorporează numeroase prevederi ale legislației naționale. Totodată a fost publicată broşura „Nistrul de Jos: valori şi pericole” care a fost distribuită prin instituţiile şcolare din regiune.
Proiectul a inclus şi activităţi realizate pe maul stîng al Nistrului.
Una dintre aceste activităţi a fost motivarea şi planificarea creării primei boişti reglementate (loc de depunere a icrelor) în Republica Moldova pe insula Turunciuc, în scopul construirii propriu-zise în viitor a unei ecluze pentru reglementarea nivelului apelor. Astfel a fost selectat locul de amplasare a acesteia în baza consultărilor locale, a fost realizat studiul de fezabilitate hidrologic și ihtiologic pentru acest loc şi a fost elaborat proiectul tehnic de construcţie a unei ecluze pentru crearea boiştii date pe malul stîng al Nistrului ce urmează a fi implementat în cadrul altui proiect. Totodată a fost elaborată instrucțiunea privind gestionarea boiștii a fost elaborat și coordonat cu organul central de mediu al Transnistriei.
O altă activitate pe malul stîng al Nistrului a fost identificarea habitatelor valoroase în conformitate cu metodologia NATURA 2000. Astfel în urma studiilor biologice detaliate au fost identificate 2 arii ce corespund criteriilor NATURA 2000.


 

 


Ultima actualizare - 21.03.2017

 

Adresa noastra:


E-mail:
Moldova, 2068, mun. Chisinau, str. Nicolae Dimo 17/4, of. 22
Tel.: +373 (22) 49 88 37, 43 47 26, 45 05 79; Fax: +373 (22) 49 56 25

Inceputul paginii

Pagina principala

 

© BIOTICA Societatea Ecologica - 2003-2017