Savanti si societatea pentru solutii de mediu
Alegeti limba: English Russian
Despre noi | Activitatea noastra | Biblioteca | Proiecte |
Pagina principala

Proiectul “Îmbunătăţirea managementului resurselor acvatice şi protecţia ecosistemelor priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”” 

Proiectul “Îmbunătăţirea managementului resurselor acvatice şi protecţia ecosistemelor priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos””

Pe parcursul perioadei decembrie 2012 - noiembrie 2014 a fost implementat proiectul “Îmbunătăţirea managementului resurselor acvatice şi protecţia ecosistemelor priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos” cu suportuk financiar al Agentiei Austriece pentru Dezvoltare. Scopul proiectului a fost de a aduce un aport la managementul apelor, atenuînd riscurile ecologice şi contribuind la dezvoltarea durabilă şi aplicarea abordării serviciilor ecosistemice în aria protejată Ramsar “Nistrul de Jos”.
Proiectul a planificat realizarea mai multor rezultate.
1. Unul dintre rezultatele proiectului a fost instalarea unui echipament hidrotehnic de gestionare a apelor în Lunca Talmaza. Pentru aceasta  au fost obţinute la început toate permisiunile oficiale, inclusiv certificatele de arhitectură pentru proiectarea ecluzei și intervențiile necesare. Prima etapă (toamna 2013) a inclus principalele lucrări de construcție a ecluzei: demontarea unei părți a digului, curățarea canalului de legătură între dig și râu, pregătirea suportului pentru tuburi, instalarea de tuburi din beton, compactarea nisipului de-a lungul lor, refacerea digului peste echipament și, de asemenea, lucrările pregătitoare. A doua etapă (primăvara 2014) a inclus instalarea echipamentului necesar, a mecanismului de închidere și a pasarelei, creșterea digului până la înălțimea planificată și consolidarea barajului. A fost efectuată și a treia etapă - săparea canalului limitrof şi curățarea unei porțiuni a canalului mai mare de lîngă ecluză, în scopul de a îmbunătăți caracteristicile hidrologice, ecologice și peisajere.
Astfel în iulie 2014 în lunca Talmazei pe teritoriul s. Cioburciu a fost finisată construcţia primei ecluze de la declararea independenţei Republicii Moldova. Scopul construcţiei ecluzei este menţinerea nivelului apei pentru protecţia ecosistemelor şi biodiversităţii din lunca Talmaza, în caz de secetă sau inundaţii îndelungate. Pentru gestionarea ecluzei a fost elaborată şi transmisă instrucțiunea privind exploatarea tehnică a ecluzei din sectorul ”Lunca Talmaza”  (aprobată de Ministerul Mediului).

ecluzaecluza


2. Un alt rezultat important pentru regiune a fost îmbunătăţirea sistemului de aprovizionare cu apă în s. Talmaza. Astfel la început toate avizele şi permisiunile necesare au fost obţinute de către partenerii locali de la serviciile de stat, precum și a fost elaborat proiectul tehnic de construcţie a rezervorului de apă. În baza acestui proiect a fost construit rezervorul cu o capacitate de 100 m.c. în locul celui vechi care nu asigura o presiune corespunzătoare şi un volum necesar pentru a face faţă necesităţilor populaţiei din sectorul Centru al s. Talmaza. Pe lîngă aceasta au fost efectuate lucrări de curăţare a sondei ce aprovizionează cu apă rezervorul. Alături de rezervor a fost construită o clădire unde a fost instalat echipamentul necesar inclusiv utilajul de curăţare a apei şi a contorului de apă pentru a putea duce evidenţă la apa consumată. Totodată au fost efectuate lucrări de amenajare a teritoriului în jurul sondei şi a rezervorului şi au fost instalaţi cîte doi piloni cu baterii solare ce asigură o iluminare autonomă.

3. Un alt rezultat al proiectului a fost contribuirea la îmbunătăţirea integrităţii şi capacităţii funcţionale a perdelelor de protecţie a apelor Nistrului în limitele zonei Ramsar. În baza rezultatelor studiilor de teren a fost elaborat planul de reconstrucţie silvică pentru toate intervențiile planificate: în Lunca Talmaza și perdelele riverane pe malul drept și pe cel stîng al Nistrului, în baza rezultatelor studiilor de teren. Astfel în total pe parcursul anilor 2013 şi 2014  au fost efectuate lucrări de îmbunătăţire a perdelelor forestiere sau de plantare unde acestea lipseau pe o suprafaţă totală de 23 ha pe malul drept, inclusiv 6,9 ha din Lunca Talmaza şi de 11,3 ha pe malul stîng al Nistrului. Monitorizarea a indicat gradul de prindere a puieților variază între 85 – 100%. Aceasta activitate este foarte importantă deoarece a fost efectuată concomitent pe ambele maluri ale Nistrului ce va contribui la o îmbunătăţire a stării ecologice a malurilor acestuia.


Tot în cadrul proiectului au fost organizate cîteva seminare în domeniul legislaţiei de mediu, a fost elaborat şi distribuit Indrumarul privind legislația de mediu, inclusiv cea legată de gestionarea resurselor acvatice ce încorporează numeroase prevederi ale legislației naționale: legile de bază, legile cu privire la autoritățile publice, Legea cu privire la protecția mediului, a apei și a legislației de protecție a apelor, legislația privind ariile protejate și rețeaua ecologică, noțiuni despre legislația internațională și directivele corespunzătoare ale Uniunii Europene. Îndrumarul a fost prezentat în cadrul seminarul organizat la 29 martie 2014 din Ștefan Vodă. Totodată a fost publicată broşura „Nistrul de Jos: valori şi pericole” care a fost distribuită prin instituţiile şcolare din regiune.


Proiectul a inclus şi activităţi realizate pe malul stîng al Nistrului.
Una dintre aceste activităţi a fost motivarea şi planificarea creării primei boişti reglementate (loc de depunere a icrelor) în Republica Moldova pe insula Turunciuc, în scopul construirii propriu-zise în viitor a unei ecluze pentru reglementarea nivelului apelor. Astfel a fost selectat locul de amplasare a acesteia în baza consultărilor locale, a fost realizat studiul de fezabilitate hidrologic și ihtiologic pentru acest loc şi a fost elaborat proiectul tehnic de construcţie a unei ecluze pentru crearea boiştii date pe malul stîng al Nistrului ce urmează a fi implementat în cadrul altui proiect. Totodată a fost elaborată instrucțiunea privind gestionarea boiștii a fost elaborat și coordonat cu organul central de mediu al Transnistriei.


O altă activitate pe malul stîng al Nistrului a fost identificarea habitatelor valoroase în conformitate cu metodologia NATURA 2000. Astfel în urma studiilor biologice detaliate au fost identificate 2 arii ce corespund criteriilor NATURA 2000. Motivarea științifică pentru desemnarea oficială a ariilor protejate a fost elaborată în baza metodologiei NATURA 2000 (Diculi si Korotnoe). Ambele arii pot fi considerate ca situri ale Directivei Păsări și unul dintre ele ca site al Directivei Habitat. Propunerile de a pune aceste zone sub protecţie au fost susţinute şi de participanţii la un seminar organizat la Tiraspol şi de către organul de mediu din regiune.

La finisarea proiectului a fost organizat un seminar de prezentare a activitatilor proiectului la 21 noiembrie 2014 unde au participat 50 de invitati (reprezentanti ai Ministerului Mediului, autoritatilor centrale si locale din regiune, ONG-uri, reprezentantii business-ului, etc.).

Toate activităţile preconizate în cadrul proiectului au fost realizate şi rezultatele planificate atinse.


Lucrarile de impadurire au demarat în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea managementului resurselor acvatice şi protecţia ecosistemelor priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos””

Unul dintre rezultatele ce urmează a fi atinse în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea managementului resurselor acvatice şi protecţia ecosistemelor priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”” implementat de SE BIOTICA este îmbunătăţirea integrităţii şi capacităţii funcționale a perdelelor de protecţie a apelor în limitele zonei Ramsar pe ambele maluri ale Nistrului.
Pentru aceasta au fost elaborate documente tehnologice de către specialiști în domeniu în baza cărora urmează a fi plantaţi arbori şi arbuşti. Schemele tehnologice sunt disponibile aici
În luna octombrie conform planului de lucru al proiectului, au demarat lucrările de reconstrucție a perdelelor forestiere de protecție a apelor Nistrului din Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”. Pe malul drept al Nistrului vor fi efectuate lucrări de împădurire și reconstrucție silvică pe cca. 23 ha. Toate lucrările și sectoarele unde vor fi efectuate împăduririle au fost coordonate cu autoritățile publice locale și Agenția Moldsilva ce dețin acele terenuri. Pe malul stîng la fel au demarat lucrările de împădurire. Se planifică în cadrul proiectului împădurirea a cca. 11,3 ha. Lucrările de împădurire vor fi efectuate în toamna anului 2013 și primăvara anului 2014 conform schemelor tehnologice elaborate în cadrul proiectului. Întreprinderile care au fost selectate pentru aceste lucrări și-au luat angajamentul ca pe lîngă plantarea arborilor și arbuștilor să mai asigure îngrijirea pe parcurs de 3 ani de la plantare pentru a asigura o durabilitate a acțiunilor.
În rezultatul acestor lucrări pe ambele maluri ale Nistrului se va asigura integritatea perdelelor de protecție ale Nistrului și va crește funcționalitatea acestora pentru protecția resurselor acvatice ale Nistrului.

PregatirePregatirePregatire
PRegatire Malul sting

Seminarul ”Legislația europeană privind protecția habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice”

La 29 octombrie s-a desfășurat seminarul ”Legislația europeană privind protecția habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice” cu suportul Agentiei Austriece pentru Dezvoltare.

În cadrul seminarului au fost făcute următoarele prezentări:

Agenția Austriacă pentru Cooperare: Prioritățile și programul de dezvoltare pentru Republica Moldova , Liliana Josan, manager comunicare al proiectului, SE BIOTICA

Activitățile proiectului și relația lui cu problemele de mediu regionale , Alexei Andreev , Managerul proiectului

Participarea Transnistriei în gestionarea resurselor de apă ale Nistrului de Jos: realitate și oportunități, Ivan Ignatiev , ONG" Ecospectrum"

Directiva Cadru privind Apa 2000/60/CE , relația cu Directivele Habitate și Păsări , Alexei Andreev , Managerul proiectului, SE BIOTICA

Rezultatele proiectului din Transnistria: rezultatele studiilor de teren:

Rezultatele botanice, Alexandru Rusciuc, expertul proiectului;

Rezultatele entomologice, Serghei Sheshnitsan, expertul proiectului;

Rezultatele zoologice și hidrobiologice,  Serghei Filippenko , Alexei Tishchenko, experții proiectului;

Argumentarea teoretica și practica cu privire la crearea unui loc reglementat de reproducere a peștilor  pe insula Turunciuc,Tatiana Sharapanovskaia, expertul proiectului;

La seminar au participat 39 de persoane, inclusiv reprezentanți ai autorităților locale din regiune, comunitatea științifică, ONG-uri, mass-media. Participanții au remarcat că prezentările au fost interesante, iar informațiile aflate utile, în special cu privire la rezultatele studiilor de teren și la necesitatea de a crea un loc reglementat de reproducere a peștilor pe insula Turunciuc.

Alexei AndreevFilipencoA.Rusciuc

Alexei AndreevS.SesnitanI.Ignatiev
Au demarat lucrările privind construcția ecluzei și a lucrărilor suplimentare în ”Lunca Talmaza”

În octombrie în cadrul proiectului au demrat lucrările de construcție a unei ecluze în scopul reglementării nivelului apelor în sectorul ”Lunca Talmaza”, precum și lucrărilor complimentare în baza proiectului tehnic (inclusiv shemele) elaborate de către Institutul de proiectare a sistemelor de gospodărire a apelor «ACVAPROIECT".

Lucrările vor include:

1) Construcția canalului de alimentare cu apă și a lucrărilor adiacente;

2) Construcția ecluzei regulatoare și a lucrărilor adiancnte

3) Curățarea fragmentului canalului limitrof ecluzei, pentru a asigura funcționarea sigură a hidrosistemului și reducerea efectului de ape stătătoare în ecosismtele acvatice.

Lucrările de construcție a ecluzei și a lucrărilor adiacente urmează a fi finisate în aprilie 2014.  

demararea lucrarilordemararea lucrarilordemararea lucrarilorSeminarul regional:  Cadrul legal privind managementul resurselor acvatice și protecția ecosistemelor asociate cu apa: probleme și soluții

La 22 martie 2013 SE BIOTICA în colaborare cu Consiliului raional Ștefan-Vodă a organizat seminarul ”Cadrul legal privind managementul resurselor acvatice și protecția ecosistemelor asociate cu apa: probleme și soluții”. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ” Îmbunătăţirea managementului resurselor acvatice şi protecţia ecosistemelor priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos” implementat de Societatea Ecologica BIOTICA şi finanţat de către Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare.
Evenimentul a avut loc în incinta Consiliului raional Ștefan-Vodă, cu participarea reprezentanților consiliilor raionali Stefan-Vodă și Căușeni, primarilor, consilierilor locali din aceste două raioane, reprezentanților serviciilor desconcentrate în teritoriu, sectorului privat și asociațiilor obștești.

Seminarul a fost deschis de viceperesedintele raionului Stefan-Voda, reprezentantul donatorului și managerul proiectului.

Au fost prezentate chestiuni importante referitor la legislația internațională și națională în domeniul resurselor acvatice. S-au pus în discuție problemele privind respectarea legislației, cu care se confruntă în teritoriu reprezentanții instituțiilor de gestionare a terenurilor silvice și acvatice, a Inspectoratului Ecologic de Stat, asociațiile obșești, precum și populația locală și autoritățile publice.  Discuțiile au fost active, au fost prezentate multe opinii proprii cu argumentele respective. În rezultatul seminarului reprezentanții din regiune au obținut cunoștințe în domeniul legislației de mediu la care se atrage în prezent puțină atenție, au fost propuse căi de soluționare a problemelor ecologice acute din teritoriu și s-a reiterat încă o dată necesitatea protecției patrimoniului natural din regiune inclusiv prin respectarea legislației de mediu.


Treningul- metodologia NATURA 2000 si alte instrumente legale

Pe 15 februarie 2013 SE BIOTICA si Asociatia Obsteasca Ecospectr a organizat treningul privind metodologia NATURA 200 si alte instrumente legale in cadrul proiectului ““Îmbunătăţirea managementului resurselor acvatice şi protecţie ecosistemelor priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”” finantat de Agentia Austriaca pentru Dezvoltare.
Seminarul a avut loc in Tiraspol si a fost orientat catre specialistii din domeniu, inclusiv expertii ce vor fi implicati in activitatile proiectului.
Scopul seminarului a fost de a informa specialistii de pe malul sting al Nistrului despre metodologia NATURA 2000, tipurile de habitate prezente in regiune, ce asigura conservarea speciilor rare si pe cale de disparitie si a habitatelor acetora. Pe parcursul seminarului au fost discutate aspecte legislative legate de functionarea sistemului de arii protejate si a fost accentuate imbunatatirea sistemului de monitoring ecologic.
La seminar au participat: reprezentantul ADA, specialisti in domeniile relevante de pe ambele maluri ale Nistrului, reprezentantii ONG-uri.

 


 

Imbunatatirea managementului resurselor acvatice si protectia ecosistemelor asociate cu apa in Zona Ramsar „Nistrul de Jos”

La 18 ianuarie 2013 în incinta complexului vînătoresc „Fazanul argintiu” a avut loc ceremonia de lansare a proiectului “Îmbunătăţirea managementului resurselor acvatice şi protecţie ecosistemelor priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”.
Proiectul este finanţat de către Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare şi are scopul de a contribui la managementul apei ce ar atenua riscurile de mediu în favoarea dezvoltării durabile.
În cadrul proiectului va fi îmbunătăţit sistemul de alimentare cu apă potabilă pentru populaţia din s. Talmaza prin construirea unui nou rezervor de apa şi extinderea conductei în sprijinul eforturilor locale şi va fi ridicată sensibilizarea populației cu privire la necesitatea dezvoltării sistemului de tratare a apei.

Totodată va fi elaborat proiectul ingineresc şi echipamentul hidrotehnic de gestionare a apelor în menţinerea ecosistemelor în zona-nucleu „Lunca Talmaza”  - un sit pilot pentru acţiuni de diminuare a riscurilor regionale din contul managementului local. Va fi motivată şi planificată crearea primului loc de depunere a icrelor reglementat în Republica Moldova pe insula Turunciuc, în scopul construirii propriu-zise în viitor a unei ecluze pentru reglementarea nivelului apelor.
Pe ambele maluri ale Nistrului se planifică îmbunătăţirea integrităţii şi capacităţii funcționale a perdelelor de protecţie a apelor în limitele zonei Ramsar. Pentru aceasta vor fi elaborate documente tehnologice şi vor fi plantaţi arbori şi arbuşti în baza acestora, iar populaţia locală va fi informată despre importanța protecției apei şi a patrimoniului naturii.
În partea transnistreană a zonei Ramsar vor fi efectuate studii şi vor fi identificate habitatele valoroase în conformitate cu metodologia NATURA 2000; se va efectua informarea persoanelor cheie privind legislaţia europeană de mediu şi Convenţia de la Helsinki şi vor fi elaborate recomandări privind regimul de protecție pentru siturile identificate. Se vor organiza măsuri de sensibilizare şi informare a populaţiei de pe malul drept al Nistrului în domeniul legislației de mediu, inclusiv a  apei prin intermediul seminarelor organizate şi a unui manual privind legislația de mediu şi va fi promovată multiplicarea rezultatelor proiectului pentru a fi aplicate la o scară mai largă.Ultima actualizare - 21.01.2015

 

 

Adresa noastra:


E-mail:
Moldova, 2068, mun. Chisinau, str. Nicolae Dimo 17/4, of. 22
Tel.: +373 (22) 49 88 37, 43 47 26, 45 05 79; Fax: +373 (22) 49 56 25

Inceputul paginii

Pagina principala

Societatea Ecologica „BIOTICA” ii multumeste Aliantei Mondiale pentru Legislatia de Mediu (E-LAW) pentru amplasarea sitului acesteia

© BIOTICA Societatea Ecologica - 2003-2015